honda-gx240ut2qa2-270cc-79-hp-pto-shaft-ohv-hp-gx-horizontal-gas-powered-engine

HONDA GX240UT2QA2 270CC 7.9-HP PTO SHAFT OHV HP GX HORIZONTAL GAS POWERED ENGINE